1
Produkti

Philips Vilkår for bruk Internettaktivert produkt

Gratulerer med ditt nye internettaktiverte Philips-produkt (heretter: ”enhet“)

 

Den internettaktiverte produktets funksjoner gir deg tilgang til tjenester, innhold, programvare og produkter fra tredjeparter på Internett via Philips’ tjenesteportaler (heretter: ”portal“) samt tilgang til åpent Internett.

 

A.  Vilkår for bruk.

 

1. Ditt forhold til Philips


1.1 Din bruk av portalen og andre produkter, innhold (f.eks. nettsider, bilder, filmtjenester, musikktjenester, osv.), programvare og tjenester (samlet kalt: ”tjenester“), som leveres til deg av tredjeparter på eller via portalen, er underlagt vilkårene i en rettsgyldig avtale mellom deg og Philips (”Philips“ betyr Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nederland).

 

1.2 Din rettsgyldig avtale med Philips består av følgende elementer (samlet kalt: „Vilkår for bruk“):

(A) Vilkår for bruk

(B) Philips’ personvernpolitikk

(C) Philips’ opphavsrettspolitikk

(D) Om oss

 

1.3 Vilkår for bruk er en rettslig bindende avtale mellom deg og Philips med hensyn til din bruk av portalen for å få tilgang til tjenester og åpent Internett. Tjenestene leveres av tredjeparter (ikke av Philips!). Det er viktig at du tar deg tid til å lese nøye gjennom vilkårene. Du bør skrive ut eller lagre en lokal kopi av Vilkår for bruk og arkivere den. Den relevante dokumentet får du tilgang til på www.philips.com/terms.

 

1.4 Disse Vilkår for bruk er et tillegg til og erstatter ingen vilkår, betingelser eller erklæringer om ansvarsfraskrivelse som du ble forelagt da du kjøpte enheten. Alle slike vilkår, betingelser og erklæringer om ansvarsfraskrivelse gjelder fullt ut.

 

2.  Aksept av Vilkår for bruk

 

2.1 For å kunne bruke portalen og få tilgang til tjenestene, må du først samtykke i Vilkår for bruk. Du kan ikke bruke portalen, og vil heller ikke få tilgang til tjenestene, dersom du ikke samtykker i disse Vilkår for bruk.

 

2.2 Ved å bruk enheten og tjenestene samtykker du i å være bundet av disse Vilkår for bruk. Du forstår og samtykker i at Philips anser at du ved å bruke tjenestene aksepterer Vilkår for bruk fra det øyeblikket du tar dem i bruk. Hvis du ikke samtykker i disse Vilkår for bruk, kan du levere enheten tilbake der du kjøpte den.

 

2.3 Du må være minst 18 år gammel for å påta deg forpliktelsene i disse Vilkår for bruk. Hvis du er under 18 år, kan du ikke bruke enheten så sant ikke en av foreldrene eller vergene dine påtar seg forpliktelsene i disse Vilkår for bruk. Hvis du tar i bruk enheten, vil det si at du enten fremholder at du er 18 år eller at, hvis du er under 18 år, din forelder eller verge har påtatt seg forpliktelsene i disse Vilkår for bruk.

 

3. Bruk av portalen

Bruk av portalen og tilgang til tjenestene forutsetter at det er installert en fungerende internettforbindelse på enheten din. Philips tilbyr portalen under forutsetning av tilgjengelighet og som forevist. Philips forbeholder seg retten til å når som helst, etter eget forgodtbefinnende, begrense eller avslutte tilgangen til Internett eller portalen uten forvarsel.

 

4. Restriksjoner i modifisering av enheten

Enheten gir deg tilgang til tjenester på Internett via portalen. Som en betingelse for å få tilgang til Internett via enheten, samtykker du i

 

a) å ikke tukle med eller på annet vis modifisere eller forsøke å modifisere enheten på noen måte (inklusive bruk av programvare eller å utføre fysiske endringer på enheten).


b) at du ikke vil omgå eller forsøke å omgå tekniske metoder som brukes til å styre tilgangen til, eller rettighetene i, innholdet.


c) at du ikke på noen måte vil omgå eller forsøke å omgå kopihåndteringssystemer.


d) at du ikke vil dekryptere eller forsøke å dekryptere kryptografiske nøkler eller på annen måte oppheve eller forsøke å oppheve sikkerhetsfunksjoner som enheten er utstyrt med.

 

e) at du ikke vil bruke enheten til uautoriserte formål eller i konflikt med lover eller forskrifter.

 

5. Erklæring om ansvarsfraskrivelse i tilknytning til tjenester

Tjenestene blir verken styrt eller programmert av Philips, men tilbys av tredjeparter. Enheten gir deg tilgang til og lar deg motta slike tjenester fra Internett. Ettersom det er andre som tilbyr disse tjenestene 

 

a) HAR IKKE PHILIPS REDAKSJONELL STYRING OVER TJENESTENE DU MOTTAR GJENNOM ENHETEN OG ER DERFOR IKKE ANSVARLIG FOR TJENESTENE, INNHOLDET, EGENSKAPENE I DEM ELLER LEVERING AV DEM.
b) PHILIPS STØTTER INGEN MENINGER SOM KOMMER TIL UTTRYKK I TJENESTENE SOM DU MOTTAR VIA ENHETEN.
c) PHILIPS GÅR IKKE GOD FOR AT TJENESTENE ER NØYAKTIGE, PÅLITELIGE, FULLSTENDIGE ELLER AKTUELLE.
d) DU SAMTYKKER I AT BRUK AT TJENESTENE OG TILLITEN DU SETTER TIL DEM ER PÅ EGET ANSVAR.

 

6.  Begrensninger i tilgang

Philips garanterer ikke tilgang til portalen eller tjenestene. Philips kan når som helst, etter eget forgodtbefinnende, legge til eller fjerne tilgang til bestemte tjenester Philips streber etter å tilby et bra utvalg av tjenester, men Philips garanterer ikke vedvarende tilgang til bestemte tjenester.

 

7. Rettigheter i tilknytning til innhold

Tjenestene kan være beskyttet av opphavsrettslover, andre åndsproduktslover eller lover tilknyttet eierinteresse. I noen tilfeller, f.eks. ved bruk av tjenestene i et kommersielt miljø, kan Philips kreve at du på eget ansvar og risiko betaler for å innhente en lisens eller annen tillatelse for å få tilgang til og bruke slike tjenester. Du samtykker i at hvis det er nødvendig å innhente en slik lisens eller tillatelse, er det ditt ansvar å innhente en slik lisens eller tillatelse. Du samtykker i at du har eneansvar for tap du kan bli påført som et resultat av at du ikke innhenter korrekt lisens eller tillatelse til å bruke innholdet som er tilgjengelig via enheten. Du samtykker i at Philips ikke har erstatningsansvar overfor deg i forbindelse med din bruk av innholdet.

 

8. Endringer i tilknytning til enhet, portal og/eller Vilkår for bruk


8.1 Philips kan, etter eget forgodtbefinnende, endre enhetens funksjoner eller portalen, f.eks. ved å legge til eller fjerne funksjoner eller tjenester på portalen. Noen endringer kan da ha innvirkning disse Vilkår for bruk.

 

8.2 Philips kan fra tid til annen foreta endringer i Vilkår for bruk. Når det blir foretatt endringer, vil Philips gjøre de endrede Vilkår for bruk tilgjengelige på nettstedet sitt. Kontroller Vilkår for bruk jevnlig med tanke på endringer.

 

8.3 Du forstår og samtykker i at hvis du bruker portalen etter at Vilkår for bruk har blitt endret, vil Philips anse at du ved å bruke tjenesteportalen aksepterer de oppdaterte Vilkår for bruk.

 

9.  Programvare og åndsrettigheter 


9.1 Det kan være nødvendig å benytte visse programvarer for å bruke portalen og få tilgang til enkelte tjenester. Du kan ha mottatt visse programvarer da du kjøpte enheten, og kan komme til å motta andre programvarer en gang i blant i fremtiden. Flesteparten av programvarene er eller skal være integrert i enheten og ikke tilgjengelige for deg. Noen av programvarene tilhører Philips, noen tilhører tredjeparter.

 

9.2 Din bruk av programvare som tilhører Philips er underlagt disse Vilkår for bruk og gjeldende lisensavtaler. Din bruk av programvare som tilhører tredjeparter styres av deres gjeldende lisensavtaler.

 

9.3 Din bruk av programvare overfører ingen eiendomsrett i programvaren til deg. Philips beholder alle sine rettigheter tilknyttet programvare og andre åndsrettigheter, inklusive opphavsrett, patentrettigheter og rettigheter til varemerker og varenavn.

 

9.4 Ved å bruke programvaren samtykker du i at du ikke vil fjerne, dekompilere, skape avledet materiale, tukle med, modifisere, underlisensiere, distribuere programvaren eller bruke programvaren til uautoriserte formål eller i konflikt med lover eller forskrifter.

 

10. Erklæring om ansvarsfraskrivelse i tilknytning til garanti 


10.1 PHILIPS GARANTERER IKKE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, AT (I) ENHETEN, PORTALEN ELLER TJENESTER VIL TILFREDSSTILLE DINE BEHOV, (II) AT BRUK AV PORTALEN VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKER ELLER FEILFRI.

 

10.2 PHILIPS GIR INGEN GARANTI, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I TILKNYTNING TIL INFORMASJONEN ELLER INNHOLDET DU HAR TILGANG TIL VIA PORTALEN ELLER ÅPENT INTERNETT, ELLER DIN TILLIT TIL ELLER BRUK AV INFORMASJON ELLER INNHOLD DU HAR TILGANG TIL VIA PORTALEN ELLER ÅPENT INTERNETT. DU MOTTOK SÆRLIGE GARANTIER DA DU KJØPTE ENHETEN, OG DISSE GARANTIENE, INKLUSIVE ERKLÆRINGER OM ANSVARSFRASKRIVELSE TILKNYTTET DISSE GARANTIENE, GJELDER FORTSATT.

 

11 Ansvarsbegrensninger

PHILIPS HAR INTET ANSVAR OVERFOR DEG ELLER ANDRE PARTER FOR INDIREKTE, UTILSIKTEDE, STRAFFERETTSLIGE, SPESIELLE ELLER AVLEDEDE TAP (INKLUSIVE TAP AV FORTJENESTE ELLER SPAREPENGER) ELLER TAP AV DATA ELLER DRIFTSSTANS SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV ENHETEN, PORTALEN ELLER TJENESTER, ENTEN SLIKE TAP ER BASERT PÅ SKADEVOLDENDE HANDLINGER, GARANTI, KONTRAKT ELLER ANNEN RETTSLIG TEORI – SELV OM PHILIPS HAR BLITT UNDERRETTET OM ELLER ER OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE TAP. PHILIPS VIL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP (SOM SKYLDES EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAK) SOM OVERSKRIDER BELØPET DU BETALTE FOR ENHETEN.

 

Ansvarsfraskrivelsene som er oppgitt over gjelder ikke i tilfeller med grov uaktsomhet eller forsett, skader på person eller helse.

 

12.   Generelle betingelser 


12.1 Vilkår for bruk omfatter hele den rettsgyldige avtalen mellom deg og Philips, og styrer din bruk av enheten og portalen for å få tilgang til tredjeparters tjenester.

 

12.2 Du samtykker i at Philips kan gi deg meldinger, inklusive varsler om endringer i Vilkår for bruk, ved å legge dem ut på portalen.

 

12.3 Du samtykker i at hvis ikke Philips utøver eller håndhever en lovfestet rett eller et rettsmiddel som finnes i Vilkår for bruk (eller som Philips tjener på i henhold til en gjeldende lov), vil ikke dette kunne anses som å være et formelt avkall på Philips' rettigheter og rettsmidler som står til Philips' rådighet.

 

12.4 Hvis en domstol som har myndighet til å avsi kjennelse i slike saker avgjør at en bestemmelse i disse Vilkår for bruk er ugyldig, skal den aktuelle bestemmelsen fjernes fra Vilkår for bruk uten at det påvirker resten av Vilkår for bruk. Resten av bestemmelsene i Vilkår for bruk vil fortsatt være gyldige og rettskraftige.

 

12.5 Vilkår for bruk, og ditt forhold til Philips i henhold til Vilkår for bruk, styres av lovene som gjelder i jurisdiksjonen der enheten ble solgt, og du samtykker herved i den ikke-eksklusive myndigheten til domsstolene i det aktuelle landet. Du samtykker i at Philips likevel skal ha lov til å ta i bruk midlertidige rettsmidler (eller tilsvarende hasterettsmidler) i en hvilken som helst jurisdiksjon. Disse Vilkår for bruk styres ikke av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, og anvendelse av denne er herved uttrykkelig gitt avkall på.

 

B. Philips’ personvernpolitikk.

Philips er svært opptatt av å beskytte den personidentifiserbare informasjonen du deler med oss. Vi mener også at det er viktig å informere deg om hvordan vi vil bruke dine personlige data.

 

For å forbedre portalen kan Philips bruke informasjonskapsler til å samle inn og lagre noen av dine personlige data. Dessuten vil Philips bruke reklameteknologiselskaper til markedsførings- og reklameformål, bl.a. AdLINK. Reklameteknologiselskapene benytter også informasjonskapsler.

 

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir sendt til enheten din for at Philips og reklameteknologiselskapene skal kunne gjenkjenne enheten neste gang du besøker oss, slik at du slipper å bli bedt om å registrere deg på nytt. Hvis du bruker portalen, tjenestene og/eller åpent Internett, vil informasjonskapselen samle inn og lagre „besøksinformasjon“ som bl.a., men ikke begrenset til, enhetens IP-adresse, dato og tidspunkt da du brukte portalen, navnet på tjenesteleverandøren du har fått tilgang til via portalen samt internettadressen til nettsteder du har blitt sendt videre til via åpent Internett fra portalen. Philips og/eller reklameselskapene sletter den innsamlede og lagrede informasjonen etter en tid.

 

Flere opplysninger om informasjonskapsler og, bruk av slike, finner du i hjelpefilen i nettleseren din. Philips oppfordrer deg til å lese Philips' personvernpolitikk for å finne ut mer om hvordan de personlige dataene som blir innhentet av informasjonskapsler på enheten din blir brukt. Gå til:

 

https://www.philips.no/privacypolicy/index.page

 

Philips oppfordrer deg til å lese personvernpolitikken for reklameteknologiselskapene som Philips benytter til markedsførings- og reklameformål for å finne ut mer om hvordan de bruker de personlige dataene som blir innhentet av informasjonskapsler sendt til enheten din av disse selskapene. Gå til:

 

http://www.adlink.net/company/privacy.php

 

 

C. Philips’ opphavsrettspolitikk.

Hvis du som innehaver av en opphavsrett eller representant for en slik innehaver mener at portalen eller noen av tjenestene som er gjort tilgjengelige via den eller er lenket til portalen krenker opphavsretten, kan du sende et krenkelsesvarsel til Philips i følgende format:

 

En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er blitt krenket.

Identifisering av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet som angivelig har blitt krenket, eller dersom en enkelt melding omfatter flere opphavsrettslig beskyttede arbeider på ett enkelt nettsted, en representativ liste over slik arbeider på nettstedet.

Identifisering av materialet som angivelig har blitt krenket eller kan utsettes for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgangen til det deaktiveres, og tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan lokalisere materialet.

Tilstrekkelig informasjon til at vi eller tjenesteleverandøren kan kontakte deg: postadresse, telefonnummer og fortrinnsvis en e-postadresse.

En erklæring om at du er i god tro om at bruk at materialet på måten det klages på ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, dennes representant eller loven.

En erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig, og at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er blitt krenket.

 

Meldinger om påståtte krenkelser sendes til: Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nederland, e-post: nettv@philips.com, faks: +31 40 27 37290.

 

Du erkjenner at hvis du ikke overholder alle de ovennevnte kravene til krenkelsesmeldinger, vil ikke meldingen være gyldig og kan bli forkastet uten nærmere varsel.

 

Personer som med viten og vilje åpenbart gir feil opplysninger om at materiale eller tjenester er krenkende og sender en krenkelsesmelding i henhold til denne politikken som får Philips til å fjerne eller avslutte tilgang til slikt materiale eller slike tjenester, kan bli stilt juridisk ansvarlige.

 

D.  Om oss

Portalen for nett-TV stilles til rådighet av:

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 37
5656 AE, Eindhoven
Nederland
Organisasjonsnr. 17066875
Merverdinr. NL009807184B01

 

Hvis du har kommentarer til dette nettstedet, kontakt: nettv@philips.com